Sửa đổi, bổ sung văn bản luật liên quan mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế

ửađổibổsungvănbảnluậtgỡkhóthiếuthuốctrangthiếtbịytế

Theo Nghị quyết do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký, Chính phủ quyết nghị Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến mua sắm, đấu thầu, sản xuất, nhập khẩu thuốc, trang thiết bị y tế.

ửađổibổsungvănbảnluậtgỡkhóthiếuthuốctrangthiếtbịytế

Việc này nhằm xử lý nhanh nhất các vướng mắc, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị thực hiện việc mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế. 

ửađổibổsungvănbảnluậtgỡkhóthiếuthuốctrangthiếtbịytế

Cụ thể,Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan chuẩn bị việc đề xuất xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

ửađổibổsungvănbảnluậtgỡkhóthiếuthuốctrangthiếtbịytế

Trong đó, tập trung vào các nội dung về đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp, gia hạn, thay đổi, bổ sung Giấy đăng ký lưu hành thuốc.

ửađổibổsungvănbảnluậtgỡkhóthiếuthuốctrangthiếtbịytế

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 146 liên quan Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định số 54 về Luật Dược, Nghị định số 98 về quản lý trang thiết bị y tế.

ửađổibổsungvănbảnluậtgỡkhóthiếuthuốctrangthiếtbịytế

Ngoài ra, sửa đổi, bổ sung các thông tư về quản lý trang thiết bị y tế; đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập và thông tư quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

ửađổibổsungvănbảnluậtgỡkhóthiếuthuốctrangthiếtbịytế

Bộ Y tế cũng phải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản về mua sắm, đấu thầu.

ửađổibổsungvănbảnluậtgỡkhóthiếuthuốctrangthiếtbịytế

Đặc biệt là các vấn đề về thuê tài sản, cung cấp thiết bị sau khi trúng thầu hóa chất, sinh phẩm; về quản lý, sử dụng phí cấp phép lưu hành đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực y tế.

ửađổibổsungvănbảnluậtgỡkhóthiếuthuốctrangthiếtbịytế

Bộ Kế hoạch và Đầu tưchủ trì, phối hợp với Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản về đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế. Trong đó, khuyến khích việc mua sắm, đấu thầu các trang thiết bị y tế khi vận hành sử dụng có thể dùng nhiều loại sinh phẩm, linh kiện, phụ kiện thay thế.

ửađổibổsungvănbảnluậtgỡkhóthiếuthuốctrangthiếtbịytế

Nghiên cứu, hướng dẫn kịp thời, kỹ lưỡng các đơn vị, địa phương thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền.

ửađổibổsungvănbảnluậtgỡkhóthiếuthuốctrangthiếtbịytế

Nghị quyết cũng nêu rõ Bộ Tài chính khẩn trương phối hợp với Bộ Y tế trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản về quản lý, sử dụng tài sản công và sử dụng vốn nhà nước để mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế. 

ửađổibổsungvănbảnluậtgỡkhóthiếuthuốctrangthiếtbịytế

Sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế khi nhận được đề nghị của Bộ Y tế bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu, giá, phí và lệ phí.

ửađổibổsungvănbảnluậtgỡkhóthiếuthuốctrangthiếtbịytế

Đồng thời, Bộ Tài chính hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền.

ửađổibổsungvănbảnluậtgỡkhóthiếuthuốctrangthiếtbịytế

Đề cao trách nhiệm cá nhân của trưởng đơn vị nếu thiếu thuốc, trang thiết bị y tế

ửađổibổsungvănbảnluậtgỡkhóthiếuthuốctrangthiếtbịytế

Nghị quyết mới cũng quyết nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo các đơn vị mua sắm tập trung, các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền.

ửađổibổsungvănbảnluậtgỡkhóthiếuthuốctrangthiếtbịytế

“Đề cao trách nhiệm cá nhân đối với thủ trưởng đơn vị để tránh xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế; tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong mua sắm”, Nghị quyết 144 nêu rõ.

ửađổibổsungvănbảnluậtgỡkhóthiếuthuốctrangthiếtbịytế

Về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Nghị quyết nêu: “Cho phép quyết toán, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021 bằng chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo báo cáo quyết toán năm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau khi đã được cơ quan bảo hiểm xã hội giám định theo quy định”.

ửađổibổsungvănbảnluậtgỡkhóthiếuthuốctrangthiếtbịytế

Trong đó, tiền khám bệnh, tiền giường và tiền dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm, máu, chế phẩm máu đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi hưởng và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế: Việc quyết toán, thanh toán thực hiện theo số lượng thực tế sử dụng và mức giá theo quy định hiện hành. 

ửađổibổsungvănbảnluậtgỡkhóthiếuthuốctrangthiếtbịytế

Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa được tính trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hoặc sử dụng trong các kỹ thuật chưa được ban hành giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi hưởng và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế: Việc quyết toán, thanh toán thực hiện theo số lượng thực tế sử dụng và giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

ửađổibổsungvănbảnluậtgỡkhóthiếuthuốctrangthiếtbịytế

Cho phép tiếp tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư, hóa chất theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

ửađổibổsungvănbảnluậtgỡkhóthiếuthuốctrangthiếtbịytế

Thời hạn thực hiện theo thời gian thực hiện hợp đồng đã ký trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực (5/11) hoặc không quá 12 tháng kể từ ngày 5/11/2022.

ửađổibổsungvănbảnluậtgỡkhóthiếuthuốctrangthiếtbịytế"Cơn bão" thiếu vật tư, thuốc, trang thiết bị đã khiến Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương phải chuyển bệnh nhân sang các viện khác để thực hiện một số dịch vụ kỹ thuật.